Naše priority sú reálne. Preto na rozdiel od iných strán nesľubujeme nemožné. Zo skúsenosti viete, že čo sľúbime, to aj splníme.

Naše priority :
 • Skvalitniť prácu samosprávy, aby pohotovo riešila problémy mestskej časti, ako aj občanov
 • V jednotlivých častiach Starého Mesta vybudovať športové areály a detské ihriská
 • Zabezpečiť priestor pre mimoškolské aktivity detí v priestoroch škôl
 • Rozšírením priestoru pre podnikateľov vytvárať pracovné miesta
 • Vytvoriť denné centrum pre mamičky s deťmi a v prípade potreby zriadiť v spolupráci s mestom Košice ďalšie detské jasle a škôlku
 • Zabezpečiť a skvalitniť stravovanie dôchodcov
 • Zriadiť denné centrum pre seniorov s opatrovateľsko–relaxačným zameraním
 • Podporovať aktivity seniorov cez klub dôchodcov
 • Rekonštruovať dvorové priestranstvá medzi obytnými domami
 • Mestský park /pri stanici/ prebudovať na park športových aktivít /cyklotrasy, skateboarding, volejbal/
 • Z Krytej plavárne vybudovať moderné stredisko pre šport a zábavu
 • Poskytnúť odbornú – technickú a finančnú pomoc pri modernizácii a zatepľovaní bytových domov
 • V spolupráci s Mestskou políciou zriadiť hliadky, ktoré by prioritne monitorovali bezpečnosť v jednotlivých častiach Starého Mesta /sídliskách/
 • Vyriešiť parkovanie a parkoviská, zlepšiť stav miestnych komunikácii a chodníkov
 • Komplexne riešiť čistotu, nakladanie s odpadmi a následnú kontrolu
 • Vytvoriť priestor pre kultúrne podujatia a podporovať najmä Kultúrne leto, aby centrum mesta dýchalo nielen históriou, ale aj životom